Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających ze strony internetowej https://www.bialemurowanie.pl/ oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

§1
[Definicje]

Użyte w Polityce prywatności pojęcia oznaczają:

 1. Administrator Danych – administratorem danych (dalej Administrator) jest stowarzyszenie Białe Murowanie z siedzibą w Warszawie, wpisanym do rejestru stowarzyszeń oraz rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem 0000441517, REGON: 146604704, NIP: 5252550990, ul. Nowy Świat 41a, 00-042 Warszawa.
 2. Anonimizacja – Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje “dane osobowe” uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.
 3. Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.
 4. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 5. Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 6. Ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
 7. Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 8. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 9. Pseudonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 11. Serwis – serwis internetowy pod adresem https://www.bialemurowanie.pl/.
 12. Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem.
 13. Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 14. Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 15. Zgoda – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych

§2
[Inspektor Ochrony Danych]

 1. Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

§3
[Rodzaje Plików Cookies]

Administrator informuje, że wykorzystuje w Serwisie następujące rodzaje plików Cookies:

 1. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.
 2. Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie.
 3. Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 4. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 4
[Bezpieczeństwo składowania danych]

Administrator informuje, że:

 1. Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie – Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych.
 2. Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookie to:
 1. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu,
 2. Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.),

§ 5
[Cele przetwarzania danych osobowych]

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 1. Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych,
 2. prowadzenie statystyk,
 3. Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

§ 6
[Rodzaje gromadzonych danych]

 1. Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Dane są gromadzone automatycznie.
 2. Dane gromadzone automatycznie:
 1. Adres IP,
 2. Typ przeglądarki,
 3. Rozdzielczość ekranu,
 4. Przybliżona lokalizacja,
 5. Otwierane podstrony serwisu,
 6. Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu,
 7. Rodzaj systemu operacyjnego,
 8. Adres poprzedniej podstrony,
 9. Adres strony odsyłającej,
 10. Język przeglądarki,
 11. Prędkość łącza internetowego,
 12. Dostawca usług internetowych.
 1. Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

§ 7
[Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie]

 1. Odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.
 2. Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:
 1. Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora, VPS, serwerów dedykowanych
 2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych
 1. Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych – https://www.nazwa.pl/RODO/” nazwa.pl sp. z o.o. Wszelkie dane gromadzone i przetwarzane w serwisie są przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze usługodawcy zlokalizowanej w Polsce. Istnieje możliwość dostępu do danych wskutek prac serwisowych realizowanych przez personel usługodawcy. Dostęp do tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

§ 8
[Sposób przetwarzania danych osobowych]

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską.
 2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
 3. Dane osobowe nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

§ 9
[Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych]

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – bowiem przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. zapewnienia sprawnego działania Serwisu.

§ 10
[Okres przetwarzania danych osobowych]

 1. Dane osobowe podane przez Użytkowników są przechowywane przez okres korzystania z Serwisu.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres, w którym na Administratorze ciążą szczególne obowiązki prawne (np. sprawozdawcze, rozliczeniowe).
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, to jest okres przedawnienia się poszczególnych roszczeń.
 4. Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk Serwisu przez czas nieoznaczony

§ 11
[Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych]

 1. Administrator informuje, że Użytkownikom przysługuje:
 1. Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora lub poprzez skorzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu,
 2. Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora,
 3. Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora. W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej korespondencji). W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.
 4. Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 5. Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora,
 6. Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
 7. Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§ 12
[dane kontaktowe Administratora]

Administrator informuje, że można się z nim skontaktować z wykorzystaniem poniżej podanych danych:

 1. Adres pocztowy – ul. Nowy Świat 41a, 00-042 Warszawa
 2. Adres poczty elektronicznej – stowarzyszenie@bialemurowanie.pl
 3. Połączenie telefoniczne – 48 607 707 165

§ 13
[Zmiany w Polityce Prywatności]

 1. Administrator ma prawo dokonać zmian w Polityce Prywatności – w szczególności w celu zapewnienia lepszej ochrony Użytkowników.
 2. Administrator poinformuje o zmianach w Polityce Prywatności co najmniej 14 dni przed ich wejście w życie poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie głównej Serwisu.
 3. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na odpowiedniej podstronie Serwisu.