Zalety białego murowania

Zdrowe mieszkanie

Hałas w mieszkaniu kojarzy się głównie z budynkami wielorodzinnymi. Mieszkańcy takich budynków borykają się z niechcianymi hałasami z sąsiednich mieszkań, klatek schodowych, szybów windowych, czy z zewnątrz. Hałas może być również bardzo uciążliwy dla mieszkańców domów jednorodzinnych, na przykład ze względu na bliskość zatłoczonej drogi. Nadmierny hałas nie sprzyja nauce, wypoczynkowi, a nawet wykonywaniu codziennych czynności.

Ochronę przed hałasem należy brać pod uwagę na etapie wyboru materiałów budowlanych. Najlepiej przed uciążliwymi dźwiękami chronią materiały o dużej masie i gęstości. Doskonałym izolatorem akustycznym są mury z bloczków wapienno-piaskowych. W celu podwyższenia parametrów akustycznych mieszkań i przegród można zastosować dostępne na rynku silikatyo większej grubości i podwyższonych parametrach akustycznych.

Zapewnienie mieszkańcom odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych jest bardzo istotne. Czynnikiem wpływającym na kształtowanie optymalnego klimatu w pomieszczeniach, jest zastosowanie odpowiednich materiałów budowlanych. Materiały wapienno-piaskowe charakteryzuje wysoka paroprzepuszczalność, którą potocznie określa się zdolnością do oddychania. Silikaty jako materiały o bardzo wysokiej paroprzepuszczalności oraz wysokim poziomie akumulacji ciepła stabilizują wilgotność i temperaturę powietrza w pomieszczeniach. Ponadto, wyroby wapienno-piaskowe posiadają odczyn zasadowy, co również wpływa na korzystny mikroklimat, poprzez ograniczenie rozwoju szkodliwych grzybów i flory bakteryjnej.

Ważne jest, aby planując budowę domu z dużą starannością wybrać również materiały wykończeniowe i wyposażenie takie jak tynki, czy okna. Należy również zadbać o efektywną wentylację.

W przypadku materiałów budowlanych mówimy o promieniowaniu naturalnym. Jest to promieniowanie jonizujące i pochodzi z naturalnych źródeł, takich jak na przykład gleba. Promieniowanie jonizujące warunkuje prawidłowy rozwój istot żywych, jednak przekroczenie dawki może być niebezpieczne. Najważniejsze dla istot żywych są dwa rodzaje promieniowania jonizującego promieniowanie gamma, które działa na całe ciało oraz promieniowanie alfa oddziałujące na układ oddechowy. W celu ochrony przed nadmiernym promieniowaniem ustalono współczynniki kwalifikacyjne: f1 informujący o oddziaływaniu na cały organizm oraz f2 informujący o oddziaływaniu na płuca. Dla obu wskaźników rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 roku, określa górne granice. W przypadku materiałów służących do surowców i materiałów budowlanych stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi lub zwierząt: maksymalna wartość f1 to 1,2 a f2 to 240 [Bq/kg]

Silikaty charakteryzują się najniższą promieniotwórczością naturalną spośród najpopularniejszych materiałów budowlanych. Wartości promieniotwórczości naturalnej dla silikatów wynoszą znacznie poniżej określonych norm. Przygotowując budowę domu należy wybrać materiały budowlane o najkorzystniejszych parametrach, ale również należy zastosować rozwiązania ograniczające przenikanie promieniowania z otoczenia, w tym z gleby do wnętrza budynku.

Ekologiczne mieszkanie

Silikaty są bardzo przyjazne środowisku. Decyduje o tym powszechna dostępność wspólnych dla obu materiałów surowców, czyli piasku, wody i wapna. Wydobycie piasku wykorzystywanego w budowie tych materiałów odbywa się zwykle w zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie złóż, co skraca jego drogę do zakładu. Piasek nie jest przewożony na dużych odległościach, co ogranicza emisję spalin z samochodów, które go transportują. Kolejny składnik to woda, zakłady produkcyjne mają własne ujęcia wody, co oznacza, że nie pobierają jej z publicznych wodociągów. Dodatkowo odzyskiwana w procesie produkcji woda, może być wykorzystana na przykład do ogrzewania. Ostatni z trzech wspólnych składników, czyli wapno również jest naturalnym surowcem, powszechnie dostępnym w naszym kraju. Ze względu na wykorzystywane surowce oraz stosowaną technologię – produkcja silikatów nie wpływa ujemnie na środowisko naturalne. Silikaty są bezpieczne dla środowiska również na etapie recyklingu. Mogą być wykorzystywane na przykład do utwardzania dróg.

Idealnym rozwiązaniem jest ciepły dom, który nie szkodzi środowisku poprzez zbyt duże zużycie energii na ogrzanie pomieszczeń i wody. O tym ile energii musi być zużyte, aby ogrzać dom decyduje między innymi to jakie materiały zostały użyte do jego budowy i wyposażenia oraz jakość wykonanych prac.

Pierwszym krokiem do budowy ciepłego i przyjaznego domu jest wybór materiałów ściennych do wzniesienia murów zewnętrznych i wewnętrznych. Od 1 stycznia 2014r. obowiązują zmienione i zaostrzone warunki techniczne wobec nowopowstających budynków. Zmiany w polskim prawie są efektem wdrożenia dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Celem dyrektywy jest obniżenie w państwach członkowskich Unii Europejskiej ilości energii niezbędnej do zaopatrzenia budynków w ciepło. W związku z tym, zmianie uległy wymagania wobec izolacyjności cieplnej przegród, w tym ścian zewnętrznych. Od 1 stycznia 2014 r. współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych powinien osiągać maksymalnie wartość 0,25 W/(m2K), a ostatecznie w 2021 roku 0,20 W/(m2K).

Silikaty znane są ze względu na swoje właściwości akumulacji ciepła. Umożliwia to zniwelowanie skutków szybkich zmian temperatury w zimie przy jej spadku, a latem przy wzroście temperatur na zewnątrz budynku. Zdolność tę silikaty zawdzięczają dużej gęstości. Oznacza to, że nawet dokładne wietrzenie mieszkania w prawidłowo ogrzanym budynku zbudowanym z silikatów nie spowoduje obniżenia temperatury. Akumulacja ciepła ma również pozytywne znaczenie w przypadku przerw w ogrzewaniu.

Bezpieczne mieszkanie

W budownictwie mieszkaniowym bardzo dużą wagę przykłada się do odporności ogniowej. Silikaty charakteryzują się najwyższą klasą reakcji na ogień A1. Oznacza to, że są materiałami całkowicie niepalnymi. Już ściany o grubości 15 cm wzniesione z tych materiałów zachowują nośność, szczelność i izolacyjność nawet przez cztery godziny naporu ognia. W przypadku silikatów wskaźniki ognioodporności mogą różnić się w zależności od tego, czy do budowy ściany użyto bloczków pełnych, czy drążonych. Dla ściany o grubości 15 cm z bloczków pełnych odporność ogniowa osiąga wartość REI 240 (R- nośność, E – szczelność, I – izolacyjność: zapewnienie tych parametrów w minutach), natomiast w przypadku ściany o takiej samej grubości z bloczków drążonych jest to REI 120. Dodatkowo silikaty nie biorą również udziału w rozwoju pożaru w żadnej jego fazie, a także nie wydzielają żadnych szkodliwych substancji. Takie właściwości betonu komórkowego i silikatów stanowią szansę na zapewnienie większego bezpieczeństwa w trakcie ewakuacji.

Wytrzymałość jest jedną z podstawowych właściwości użytkowych materiałów ściennych, deklarowanych przez producentów. Od klasy wytrzymałości zależy zakres zastosowania materiałów budowlanych. Wytrzymałość decyduje także o trwałości budynku i jego bezpieczeństwie w trakcie eksploatacji.

Największa wytrzymałość wśród materiałów budowlanych charakteryzuje silikaty. Wyróżniamy różne klasy wytrzymałości – silikaty osiągają najczęściej od 15 do 25 MPa, co stanowi już wytrzymałość porównywalną z betonem. Możliwe jest wyprodukowanie silikatów o wyższych klasach nawet do 40 MPa. Stosowanie materiałów wapienno-piaskowych jest bezpieczne nawet przy wysokich konstrukcjach przenoszących duże obciążenia. Według normy PN-B-03002:2007 przy tradycyjnych konstrukcjach można stosować ściany nośne z silikatów nawet o grubości 12 cm, ale w praktyce najcieńsze stosowane ściany nośne mają grubość 18 cm. Duża wytrzymałość silikatów ma również pozytywne znaczenie w budynkach niskich, gdzie można projektować duże pomieszczenia bez znaczącego poszerzania ścian.