Członkostwo

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • współpracujących.

Przyjmowanie członków do Stowarzyszenia należy do kompetencji Zarządu.

Więcej informacji o członkostwie w naszym stowarzyszeniu otrzymają Państwo kontaktując się z nami:

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie lub obce, która jest:

 • pracownikiem,
 • osobą świadczącą pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • właścicielem lub współwłaścicielem,
 • pełnomocnikiem właściciela – posiadającym umocowanie do zarządu przedsiębiorstwem lub prokurentem,
 • członkiem zarządu osoby prawnej; osobowej spółki prawa handlowego albo wspólnikiem spółki jawnej lub wspólnikiem spółki cywilnej, będącej właścicielem lub współwłaścicielem

– przedsiębiorstwa produkującego wyroby silikatowe.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być:

 • osoba prawna;
 • osobowa spółka prawa handlowego;
 • wspólnik spółki cywilnej oraz osoba fizyczna

– będący producentem silikatów.

Członkowie wspierający będący osobą prawną lub osobową spółką prawa handlowego reprezentowani są przez swoich pełnomocników lub przez swoje organy.

Członkiem współpracującym Stowarzyszenia może być:

 • osoba prawna,
 • osobowa spółka prawa handlowego,
 • wspólnik spółki cywilnej oraz osoba fizyczna

– która nie jest producentem silikatów, której działalność zawodowa, społeczna lub naukowa wiąże się z produkcją silikatów lub rozwojem branży silikatowej.