W tej sekcji przedstawiamy wskazówki dotyczące ścian konstrukcyjnych i wypełniających ze względu na funkcje pełnione przez poszczególne rodzaje konstrukcji.

Każda zakładka zawiera informacje dotyczące między innymi doboru materiałów budowlanych odpowiednich dla poszczególnych konstrukcji, uwagi na temat przeznaczenia ścian, czy unikania najczęściej pojawiających się wad konstrukcyjnych, aby dom i mieszkanie były bezpieczne i przyjazne człowiekowi oraz środowisku.

Chętnie szerzej przedstawimy omawiane zagadnienia dotyczące białych materiałów ściennych lub udzielimy porad w tematach, które nie zostały tutaj jeszcze opisane. Będziemy bardzo wdzięczni za sugestie dotyczące zawartości tej zakładki jak również pozostajemy otwarci na propozycje nowych artykułów. Bardzo prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail: stowarzyszenie@bialemurowanie.pl.

Ściany konstrukcyjne

Ściana w budownictwie oznacza najczęściej przegrodę pionową, oddzielającą środowisko zewnętrzne od wewnętrznego (ściana zewnętrzna) lub dzieląca przestrzeń wewnątrz budynku (ściana wewnętrzna). Ściana może być elementem konstrukcyjnym.

Głównym przeznaczeniem ścian konstrukcyjnych jest przenoszenie dodatkowego obciążenia poza ciężarem własnym. Z uwagi na sposób obciążenia ściany konstrukcyjne dzieli się na: ściany obciążone głównie pionowo i obciążone głównie poziomo. Ścianą usztywniającą nazywa się ścianę przenoszącą siły poziome działające w jej płaszczyźnie, a także ścianę usytuowaną prostopadle do ściany usztywniającej i stanowiącej jej podporę przy przejmowaniu obciążeń poziomych. Ze względu na pełnione funkcje ściany konstrukcyjne możemy podzielić: fundamentowe i piwniczne, zewnętrzne, wewnętrzne, akustyczne i przeciwogniowe.

Ściany fundamentowe i piwniczne to konstrukcyjne elementy domu, przekazujące obciążenia ze ścian, stropów i dachu na ławy oraz stopy fundamentowe. Od ich wytrzymałości i trwałości zależy bezpieczeństwo całej budowli. Muszą być poprawnie zaprojektowane i właściwie wykonane. Charakterystyczną cechą ścian fundamentowych i piwnicznych jest to, że przynajmniej częściowo są zagłębione w gruncie. Wilgotny grunt, w którym są zagłębione, nie jest sprzyjającym środowiskiem dla jakichkolwiek elementów konstrukcyjnych. Zarówno ściany fundamentowe, jak i piwniczne są zbudowane z podobnych warstw i wymagają podobnej ochrony cieplnej oraz przeciwwilgociowej. Różni je to, że są obciążone w rozmaity sposób: ściany fundamentowe obciążone są tylko siłami pionowymi, natomiast ściany piwniczne dodatkowo obciążone są siłami poziomymi, pochodzącymi od parcia gruntu. Poza tym ściany piwniczne są zwykle dwa razy wyższe od ścian fundamentowych.

Wskazówki dotyczące wyboru materiałów ściennych

Ściana piwniczna i fundamentowe powinny mieć grubość co najmniej 24 cm, stąd też wykonuje się je z bloczków o grubości 24 lub 25cm lub typowych silikatowych bloczków fundamentowych.

Ściany fundamentowe i piwniczne należy wykonywać podobnie jak inne ściany konstrukcyjne. Można stosować zarówno cienkie jak i tradycyjne spoiny. Przy wykonywaniu ścian fundamentowych należy bezwarunkowo wypełnić spoiny pionowe ze względu na obciążenie parcia gruntem. Ściany te należy łączyć ze sobą na zasadzie przewiązania murarskiego. Nie można w tym przypadku stosować łączników.

Wskazówki dotyczące zbrojenia

W przypadku występowania dużych obciążeń wywołanych parciem gruntu mur można dodatkowo wzmocnić zbrojeniem pionowym i poziomym. Podobnie jak w przypadku ścian nadziemnych można zastosować fabrycznie wykonane zbrojenie ze stali nierdzewnej. Jednak wybór konkretnego materiału powinien być dokonany przez projektanta na podstawie analizy konstrukcji i warunków panujących na działce. Szerzej na temat zbrojenia piszemy w części dotyczącej ścian zewnętrznych.

Wskazówki dotyczące materiałów izolacyjnych

Właściwe zabezpieczenie ścian piwnicznych i fundamentowych przed zawilgoceniem i przenikaniem wilgoci jest niezwykle istotne, ponieważ błędy popełnione w tym zakresie będą negatywnie wpływać na komfort korzystania z całego budynku. Projektując i wykonując hydroizolację ścian fundamentowych należy brać pod uwagę rodzaj podłoża, możliwość zastosowania konkretnych rozwiązań i warunki konstrukcyjne budynku. Należy wykonać dwa rodzaje zabezpieczeń. Po pierwsze, trzeba wykonać izolację pionową, stanowiącą warstwę wodochronną. Po drugie, konieczne jest wykonanie izolacji poziomej pomiędzy wierzchem fundamentu a pierwszą warstwą ścian konstrukcyjnych. Mając na uwadze szczególne uwarunkowania działek konieczne może być również odwodnienie gruntu przylegającego do ścian. Ważne, aby zastosowane rozwiązania miały charakter systemowy. Ścian fundamentowych z silikatów nie trzeba tynkować przed wykonaniem izolacji.

Wśród materiałów służących hydroizolacji fundamentów i ścian fundamentowych wyróżnia się: lepik asfaltowy (z wypełniaczami lub bez), roztwory i emulsje asfaltowe, masy asfaltowe, polimerowo-asfaltowe, grubowarstwowe masy uszczelniające, szlamy uszczelniające, folie, membrany, papy, maty bentonitowe. Do izolacji ścian fundamentowych wykonanych z silikatów najlepsze jest zastosowanie dwuskładnikowych mas polimerowo-asfaltowych do izolacji pionowej, a papy do izolacji poziomej.

Wskazówki dotyczące wyboru materiałów ściennych

Ściana zewnętrzna to przegroda pionowa oddzielająca środowisko zewnętrzne od wewnętrznego. Przenosi zarówno obciążenia pionowe, jak i poziome, np. parcie wiatru. Wybierając materiały ścienne do budowy tego rodzaju murów należy wziąć pod uwagę rodzaj budynku, jego przeznaczenie, usytuowanie działki i późniejszą eksploatację. Już na etapie projektu należy rozważyć, czy szczególnie istotna jest energooszczędność, wytrzymałość konstrukcji, czy izolacyjność akustyczna, a może wszystkie te czynniki jednocześnie.

Rozważając budowę ścian zewnętrznych o bardzo dobrych parametrach termoizolacyjnych należy wziąć bloki silikatowe, które charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami akumulacji ciepła. Do wznoszenia ścian zewnętrznych zalecane jest stosowanie bloczków silikatowych o grubości: 18, 24 lub 25 cm. Do każdej grubości bloczka producenci zalecają odpowiedni rodzaj i grubość materiałów izolacyjnych.

Wybierając konkretny rodzaj materiału ściennego należy zwrócić uwagę na informacje producenta co do właściwości użytkowych. Znajdują się one w deklaracji właściwości użytkowych produktu, która dołączana jest do faktury sprzedaży lub dostępna jest na stronie internetowej producenta. Dodatkowo, warto zajrzeć do zeszytów technicznych, a w razie wątpliwości skontaktować się z producentem.

Wskazówki dotyczące stosowanych zapraw

Podstawowym zadaniem zaprawy jest łączenie elementów murowych, takich jak bloczki, czy cegły. Poza tym, zadaniem zaprawy jest także rozłożenie obciążeń. W związku z tym, dobór konkretnej zaprawy należy rozpocząć od zapoznania się z zaleceniami producenta wybranego materiału ściennego.

Dwa najważniejsze parametry zapraw murarskich to wytrzymałość i przyczepność. Niezwykle istotne jest, aby stosować zaprawy o przyczepności określonej badaniami, a nie przyjmowanymi na podstawie tabel. Dla przykładu, dla silikatów zalecane są zaprawy do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjne o wytrzymałości klasy M5 lub M10. Można zastosować zaprawy o wyższej klasie wytrzymałości, jednak nie wyższej niż M15. Zastosowanie zaprawy o wyższej wytrzymałości możliwe jest, kiedy przewidział to projektant budynku. Takie ograniczenia związane są z tym, że zaprawa powinna mieć wytrzymałość zdecydowanie niższą niż materiały ścienne. Zbyt duża wytrzymałość zaprawy może spowodować powstanie uszkodzeń muru.

Zalecane jest stosowanie zapraw przygotowanych fabrycznie. Zapewni to osiągnięcie odpowiednich właściwości i parametrów technicznych. Przy wytwarzaniu zapraw na miejscu budowy należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich proporcji poszczególnych składników określonych w normie PN-EN 998, PN-B-10104. Przy stosowaniu cienkich spoin bezwzględnie należy wykorzystywać gotowe zaprawy przeznaczone do cienkich spoin, czyli tak zwane zaprawy projektowane. Producenci materiałów ściennych jednoznacznie odradzają stosowanie zapraw uniwersalnych.

Kolejną kwestią dotyczącą stosowania zapraw jest murowanie w niskich temperaturach. Jako niską temperaturę powietrza rozumie się w tym przypadku temperaturę poniżej +5°C. W takich warunkach prace murowe należy wykonywać ze szczególną uwagą. Miejsce pracy przy takich temperaturach powinno być osłonięte od wiatru, deszczu i śniegu oraz oczyszczone ze śniegu i lodu. Do usuwania lodu i śniegu nie wolno używać soli lub innych środków chemicznych. Nie wolno stosować również przemarzniętych materiałów ściennych i zapraw. Aby sprawdzić, czy dany element murowy jest przemarznięty należy zmierzyć temperaturę wewnątrz, a nie na powierzchni. Elementy ścienne powinny być składowane pod folią tak aby zabezpieczyć je przed zawilgoceniem. Podobnie, przed mrozem i innymi zjawiskami atmosferycznymi, powinno chronić się gotową konstrukcję na nieukończonej budowie. O ochronie tej należy pamiętać do momentu uzyskania przez zaprawę odpowiedniej wytrzymałości. W przypadku zaobserwowania, że zaprawa nie związała muru, konstrukcję taką należy rozebrać. Przedstawione zalecenia dotyczą również specjalnych zapraw zimowych.

Wskazówki dotyczące zbrojenia

Zbrojenie zewnętrznych ścian konstrukcyjnych co do zasady nie jest konieczne. Stosuje się je w przypadku, kiedy konkretne rozwiązanie przewidziane jest w projekcie. Najczęściej stosowane zbrojenia to: zbrojenie typu kratowniczka (fabrycznie wykonane zbrojenie ze stali nierdzewnej), stalowa siatka zgrzewana, siatka z tworzywa sztucznego, siatka z włókna węglowego.

Zbrojenia najczęściej stosowane są w obrębie otworów okiennych. W przypadku murów wznoszonych z silikatów stosowane są najczęściej zbrojenia fabryczne ze stali nierdzewnej umieszczane w cienkiej zaprawie. W murach wznoszonych z betonu komórkowego można zastosować identyczne rozwiązanie, ale można również wykonać zbrojenie za pomocą prętów ze stali żebrowej w warstwie bloczków. Zbrojenie to polega na wykonaniu przy użyciu rylca bruzdy w warstwie wspornej bloczków, a następnie oczyszczeniu otworu i wypełnieniu go zaprawą. Kolejnym etapem jest umieszczenie w zaprawie odpowiedniej długości pręta. Ważne jest, aby niezależnie od wybranego rozwiązania, elementy zbrojenia były przedłużone o co najmniej 50 cm w stosunku do krawędzi otworu okiennego z każdej jego strony. Przed ułożeniem kolejnej warstwy bloczków należy oczyścić powierzchnię wsporną, aby właściwa warstwa zaprawy lepiej przylegała. Ważne jest, staranne wykonanie zbrojenia, poprzez dokładne ułożenie elementu w zaprawie, tak aby nie stykało się bezpośrednio z bloczkiem, czy cegłą.

Wskazówki dotyczące materiałów izolacyjnych

Do ocieplenia ścian zewnętrznych można wykorzystać styropian, wełnę mineralną lub płyty izolacyjne z betonu komórkowego. Rodzaj i grubość materiału termoizolacyjnego należy wybrać zgodnie z zaleceniami producentów, tak aby osiągnąć jak najlepsze parametry termoizolacyjne oraz komfort użytkowania budynku przez wiele lat. Mury zarówno z silikatów charakteryzują się dobrą paroprzepuszczalnością, dlatego do ich izolacji zalecane są paroprzepuszczalne materiały izolacyjne.

Wskazówki dotyczące elewacji budynku

Ściany wybudowane z silikatów można pozostawić bez wykonywania elewacji zewnętrznej (elewacja licowa nieotynkowana) lub można otynkować ściany, wykorzystując np. metodę lekką mokrą. Jeśli inwestor decyduje się na wykonanie ściany wielowarstwowej (szczelinowej) to elewacje można wykonać na przykład wykorzystując specjalnie do tego przygotowaną silikatową cegłę elewacyjną.

Wskazówki wykonawcze

Mur jedno- i wielowarstwowy

Ściany zarówno z silikatów można wznosić w technologii jedno- i wielowarstwowej. W przypadku ścian jednowarstwowych z ociepleniem zaleca się, aby ściana miała grubość minimum 18 cm. Podobną grubość ściany proponuje się dla ścian wielowarstwowych. Ściana wewnętrzna w konstrukcji wielowarstwowej powinna być wykonana z bloczków silikatowych o grubości minimum 15 cm. A warstwa zewnętrzna powinna być wykonana z elementów silikatowych o grubości 80, 90 lub 120 mm. Obie warstwy w należy połączyć kotwami ze stali nierdzewnej lub zabezpieczonej antykorozyjnie w inny sposób. Minimalna liczba kotew wynosi 4 szt./m2 oraz wzdłuż krawędzi 3 szt./mb. Na każdej kotwie powinien znajdować się krążek dociskowy.

Bardzo ważna zasadą wznoszenia ścian szczelinowych (wielowarstwowych) jest wykonywanie obu warstw pasami o wysokości równiej odległości (w pionie) pomiędzy kotwami. Jako pierwsza powinna być wznoszona wewnętrzna warstwa konstrukcyjna. Po związaniu zaprawy należy przymocować do niej warstwę izolacji, a następnie należy domurować wewnętrzną zewnętrzną warstwę elewacyjną. Ze względu na izolacyjność termiczną najlepiej jest osadzać stolarkę okienną w warstwie izolacyjnej, stosując przy tym specjalne kotwy.

Pierwsza warstwa

Pierwszym a za razem najważniejszym etapem znoszenia ściany konstrukcyjnej jest wykonanie pierwszej warstwy. Pierwszą warstwę należy wykonać bardzo precyzyjnie, ponieważ od tego zależy szybkość i jakość pracy nad całym murem. Szczególnie ważne staje się to w przypadku wznoszenia muru na cienką spoinę. Pracę należy rozpocząć od ułożenia warstwy izolacyjnej. Następnie należy wytyczyć ściany oraz wykonać niwelację poziomą. Ustalając najwyższy i najniższy punkt podłoża, należy pamiętać, że różnica pomiędzy nimi nie powinna przekraczać 50 mm. Jeśli występują większe różnice, należy je bezwzględnie zniwelować za pomocą wylewki betonowej. Po wykonaniu tych prac, można przystąpić do murowania pierwszej warstwy, należy ją wykonać z wykorzystaniem zaprawy cementowej, gdzie stosunek cementu do piasku wynosi 1:3. Ważna jest również konsystencja zaprawy – powinna zostać tak dobrana, żeby bloczki nie osiadały pod własnym ciężarem. Pierwszy bloczek ustawiany jest na warstwie zaprawy o grubości 10 mm. Po ustabilizowaniu wszystkich narożnych bloczków należy rozciągnąć pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnić warstwę. Układanie kolejnych warstw można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy cementowej pod pierwszą warstwą, czyli po około 1 do 2 godzinach od zakończenia jej układania.

Kolejne warstwy

Kolejne warstwy muru z silikatów można wznieść stosując spoiny tradycyjne z wypełnieniem poziomym i pionowym oraz stosując cienkie spoiny z zastosowaniem tylko spoin poziomych. Należy pamiętać o tym, że z wypełnień pionowych można zrezygnować tylko wówczas, gdy bloczki mają specjalne żłobienia takie jak pióro-wpust, jeśli natomiast powierzchnia bloczka jest gładka zawsze należy stosować spoinę pionową.

Najważniejsze zadania ekipy budowlanej w przed ułożeniem kolejnych warstw muru na cienką spoinę to: wyrównanie ewentualnych nierówności na pierwszej warstwie, następnie usunięcie zmiotką pyłu i piasku, a w okresie występowania wysokich temperatur i niskich wilgotności powietrza zwilżenie powierzchni wspornych wodą. Na tak przygotowaną powierzchnię można nakładać zaprawę. Można to uczynić na dwa sposoby: za pomocą kielni do zapraw cienkowarstwowych lub na dłuższych odcinkach dozownika do zaprawy. Zaprawę należy aplikować na stosunkowo krótkich odcinakach – maksymalnie 4 m, tak aby zapobiec jej wysychaniu.

Murując na spoinę tradycyjną należy pamiętać, aby przygotowana na miejscu budowy zaprawa miała bardzo dobrą przyczepność do podłoża, co zapewnia szczelność konstrukcji. Bardzo ważne jest odpowiednie dozowanie wapna, ponieważ ma ono zdolność do zatrzymywania wody, nadaje elastyczność utwardzonej zaprawie i sprzyja zasklepianiu się mikropęknięć zaprawy. Niezwykle istotny jest czas zużycia przygotowanej zaprawy cementowo-wapiennej. Zaprawa powinna zostać zużyta w ciągu 5 godzin od jej przygotowania, a przy temperaturze powietrza przekraczającej 25°C w ciągu godziny. Przy tak wysokich temperaturach należy również pamiętać o zwilżaniu wodą powierzchni wspornych muru jak również samych bloczków.

Ściana wewnętrzna jest przegrodą pionową rozdzielającą przestrzeń wewnątrz budynku. Przenosi zarówno obciążenia pionowe, jak i poziome. Ścianą konstrukcyjną wypełniającą jest na przykład ściana międzymieszkaniowa. Ściany wewnętrzne wykonuje się zwykle jako jednowarstwowe. Wewnętrzną ścianę nośną najlepiej jest murować jednocześnie ze ścianą zewnętrzną, wtedy łatwiej jest wykonać wiązanie obu ścian w co drugiej warstwie.

Wskazówki dotyczące wyboru materiałów ściennych

O wyborze konkretnych materiałów ściennych do wzniesienia wewnętrznych ścian konstrukcyjnych decyduje ich przeznaczenie oraz wymagania normowe i zalecenia projektanta.

Zadaniem ścian akustycznych jest ochrona budynku przed przenoszeniem hałasu. Dodatkowo ściany akustyczne konstrukcyjne muszą spełniać również wymagania dotyczące obciążeń pionowych i poziomych, stąd też obok dbałości o izolacyjność akustyczną, konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji.

Wskazówki dotyczące wyboru materiałów ściennych

Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród są określone w normach. „Ciche” ściany najlepiej jest wykonywać z ciężkich materiałów ściennych, ponieważ im bardziej ściana jest masywna, tym trudniej wprawić ją w wibrację lub drgania. Najlepszym materiałem drobnowymiarowym do wykonywania tego typu ścian jest silikat. W przypadku ścian międzymieszkaniowych, ze względu na wymagania izolacyjności akustycznej R’A1>50dB, najlepiej wykonywać je z silikatowych bloczków o grubości 18 (typu A), 24, lub 25 cm. Rekomenduje się tutaj głownie bloczki o podwyższonej izolacyjności akustycznej oznaczone dodatkowo symbolem A.

Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego. Ściana przeciwogniowa to taka, która powinna zapewnić odpowiednią odporność ogniową pod kątem nośności ogniowej R, szczelności E oraz izolacyjności I (np. REI60, REI120, REI240). Odporność ogniowa jest definiowana jako minimalny czasokres wyrażany w minutach, w którym materiał budowlany sprosta wymaganiom normowym. Oznacza to, że jeśli dla materiału ściennego wyznaczono odporność ogniową na poziomie REI240, to przez minimum 240 minut pożaru zbudowana z niego ściana zachowa nośność, szczelność oraz izolacyjność ogniową.

Wskazówki dotyczące wyboru materiałów ściennych

Ściany przeciwogniowe można wykonać, na przykład z silikatu, oczywiście grubość tej przegrody zależy od stawianych jej wymagań odporności ogniowej. Kwestia projektowania przegród ogniowych regulowana jest w zatwierdzonej 14 lipca 2005 przez Polski Komitet Normalizacyjny normie PN-EN-1996-1-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru (publikacja: marzec 2010). W normie tej podano zasady projektowania konstrukcji ze względu na sytuację wyjątkową związaną z pożarem. Załącznik B do Eurokodu 6 przedstawia tabelaryczne wartości odporności ogniowej ścian murowanych, punkt N.B.2 dotyczy murów wykonanych z silikatowych elementów murowych zgodnych z EN 771-2.

Obok materiałów ściennych, niezwykle istotny jest również wybór odpowiedniej zaprawy. Zaprawy ogniotrwałe należą do grupy zapraw specjalnych i służą w zasadzie jedynie do murowania kształtek ogniotrwałych. W porównaniu z zaprawami zwykłymi zaprawy ogniotrwałe mają niższą wytrzymałość i przyczepność. Wykazują dużą wrażliwość na oddziaływanie wody opadowej, są jednak znacznie bardziej odporne na działanie wysokich temperatur, spalin i kwasów. Zaprawy takie zazwyczaj wytwarzają producenci cegieł i kształtek ogniotrwałych. Wyroby te są objęte zaleceniami przedmiotowych aprobat technicznych, dlatego też zaprawy ogniotrwałe należy przechowywać i stosować dokładnie według instrukcji producenta.

Ściany wypełniające

Ściany wypełniające nie odgrywają istotnej roli w statyce obiektu. Głównym ich zadaniem jest tworzenie podziału wewnętrznego wyodrębniającego pomieszczenia i przestrzenie. Ściany te mogą stanowić również przegrody zewnętrzne. Cechą charakterystyczną, wspólną dla wszystkich rodzajów ścian wypełniających jest możliwość ich demontażu w dowolnym okresie eksploatacji obiektu i zastąpienie innym równoważnym rozwiązaniem bez potrzeby adaptacji konstrukcji budynku (np. zmiany funkcjonalne pomieszczeń, zmiana elewacji). W budynkach o konstrukcji ścianowej, czyli z murowanymi ścianami konstruk­cyjnymi, ścianami wypełniającymi są przeważnie ściany działowe. Niezależnie od funkcji jaką ściany wypełniające pełnią w budynku (np. przegroda wizualna, akustyczna, ogniowa) muszą one mieć odpowiednią stateczność oraz przenosić na konstrukcję budynku obciążenia na nie działające, w tym ciężar własny, tynk, zawieszone na nich przedmioty.

Ściany wypełniające są powszechnie stosowane w budynkach o konstrukcji szkieletowej. Przy wykonywaniu robót murowych należy pamiętać o tym, że ściany wypełniające muszą spełniać wszystkie wymagania: bezpieczeństwo konstrukcji, pożarowe i posiadać odpowiednią izolacyjność akustyczną.

Wskazówki wykonywania

Ściany wypełniające powinno się wy­konywać po całkowitym rozszalowa­niu stropów i usunięciu podpór tym­czasowych. Murowanie ścian należy wykonywać możliwie najpóźniej w procesie realizacji inwestycji od naj­wyższej kondygnacji do najniższej.

Pierwszą warstwę należy wymuro­wać na przekładce uniemożliwiającej zespolenie ściany ze stropem dolnym (np. papa, folia). Dolna krawędź ścia­ny wymaga zabezpieczenia przed przesunięciem (mogą to być np. war­stwy podłogowe).

Należy zwrócić uwagę, że ściany wypełniające są narażone na zarysowanie ze względu na ugięcia stropów, na których są posadowione. Zbrojenie tego typu ścian zwiększa ich odporność na zarysowanie. Zabezpieczeniem ścian wypełniających przed pękaniem jest również zastosowanie szczeliny podstropowej. Grubość szczeliny podstropowej po­winna zapewnić możliwość ugięcia stropu bez ryzyka jego oparcia na ścianie wypełniającej.

Jeżeli projektuje się stropy o ma­łej sztywności o ugięciach zbliżo­nych do dopuszczalnych zaleca się wykonanie ściany wypełniającej jako samonoś­nej w postaci sztywnej tarczy z zasto­sowaniem zaprawy we wszystkich spoinach wspornych i czołowych oraz ze zbrojeniem w spoinach wspornych. Zbrojenie spoin wspornych prowadzi do znaczącego opóźnienia powstania rys, a jeżeli już powstaną, to do roz­łożenia ich na całej powierzchni i mi­nimalizacji ich szerokości rozwarcia.

Szczególną uwagę należy zwró­cić na dobór zaprawy murarskiej. Zaleca się stosowanie zapraw przygotowanych fabrycznie o właściwoś­ciach i parametrach odpowiednich do zastosowanych elementów mu­rowych. W przypadku ścian wypełniających, których długość jest dwa razy więk­sza od wysokości (L/H > 2), należy wypełnić spoiny pionowe zaprawą. Połączenie ścian wypełniających z konstrukcją (krawędź górna oraz boczne) należy wykonać w sposób zgodny z przyjętym w projekcie schematem statycznym, przy zasto­sowaniu odpowiednich łączników i prawidłowym ich rozmieszczeniu.

Ściana zewnętrzna to przegroda pionowa oddzielająca środowisko zewnętrzne od wewnętrznego.

W odróżnieniu od ścian konstrukcyjnych, ściana zewnętrzna wypełniająca przenosi wyłącznie własny ciężar.

Wskazówki dotyczące wyboru materiałów ściennych

Podobnie jak w przypadku ścian konstrukcyjnych, przy projektowaniu i wznoszeniu ścian wypełniąjacych należy przeanalizować wiele aspektów planowanej inwestycji, takich jak na przykład położenie działki, przeznaczenie budynku, czy energooszczędność. Wskazówki na temat wyboru materiałów ściennych i zapraw znajdują się w zakładce dotyczące zewnętrznych ścian konstrukcyjnych.

Wskazówki dotyczące wykonania

Murując ściany wypełniające należy stosować elementy murowe o niskiej wilgotności oraz technologie ograniczające wprowadzanie dużej ilości wody do budynku w celu minimalizacji zjawiska skurczu.

W budynkach, w których za stosowano murowane ściany konstrukcyjne konieczne jest wmurowanie kotew do łączenia ścian nośnych ze ścianami wypełniającymi. Należy pamiętać o tym podczas wznoszenia ścian konstrukcyjnych. Kotwy należy wmurować do połowy ich długości a następnie w celach bezpieczeństwa zagiąć ku dołowi do momentu, kiedy znoszone będą wewnętrzne ściany wypełniające (działowe).

Rodzajem ściany wewnętrznej budynku jest ściana działowa. Rozdziela ona pomieszczenia budynku, ale nie stanowi elementu konstrukcyjnego i nie posiada właściwości ścian nośnych. Ściana taka powinna spełniać przepisowe wymagania dotyczące dźwiękoszczelności i odporności ogniowej. Usunięcie ściany działowej nie narusza konstrukcji budynku. Najczęściej wykonywane grubości tego rodzaju ścian to 8, 12 lub 15 cm, zdarzają się też grubsze ściany 18, 24, 25 cm, są to jednak zwykle ściany międzylokalowe. Ścianki działowe można wykonać zarówno z bloczków z betonu komórkowego jak i z silikatu.

Wskazówki wykonawcze

Wznoszenie ścian działowych przebiega analogicznie do budowy innych ścian i przy wykorzystaniu tych samych narzędzi. W zależności od funkcji jakie spełniać ma ściana można stosować wypełnienie spoin pionowych, ale nie w każdym przypadku jest to konieczne. Jeśli szlichta wykonana jest precyzyjnie murowanie pierwszej warstwy ścianki działowej można wykonać na cienkiej spoinie.

Zadaniem ścian akustycznych jest ochrona pomieszczeń przed hałasem. Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród są określone w normach. „Ciche” ściany wewnętrzne podobnie jak te konstrukcyjne najlepiej jest wykonywać z ciężkich materiałów ściennych, ponieważ im bardziej ściana jest masywna, tym trudniej wprawić ją w wibrację lub drgania. Najlepszym materiałem drobnowymiarowym do wykonywania tego typu ścian jest silikat. W przypadku ścian międzymieszkaniowych (ze względu na wymagania R’A1>50dB) najlepiej wykonywać je z silikatowych bloczków o grubości 18 (typu A), 24, lub 25 cm. Rekomenduje się tutaj głownie bloczki o podwyższonej izolacyjności akustycznej oznaczone dodatkowo symbolem A.

Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego. Ściana przeciwogniowa nie stanowi części konstrukcyjnej budynku, a jej głównym zadaniem jest zapewnienie odpowiednio wymaganej szczelność (E) oraz izolacyjność (I) ogniowej (np..EI60, EI120, EI240). Grubość przegrody zależy od stawianych wymagań odporności ogniowej. 14 lipca 2005 Polski Komitet Normalizacyjny zatwierdził normę PN-EN 1996-1-2: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru (publikacja: marzec 2010). W normie tej podano zasady projektowania konstrukcji ze względu na sytuację wyjątkową związaną z pożarem. Załącznik B do Eurokodu 6 przedstawia tabelaryczne wartości odporności ogniowej ścian murowanych, punkt N.B.2 dotyczy murów wykonanych z silikatowych elementów murowych zgodnych z EN 771-2.

Obok materiałów ściennych, niezwykle istotny jest również wybór odpowiedniej zaprawy. Zaprawy ogniotrwałe należą do grupy zapraw specjalnych i służą w zasadzie jedynie do murowania kształtek ogniotrwałych. W porównaniu z zaprawami zwykłymi zaprawy ogniotrwałe mają niższą wytrzymałość i przyczepność. Wykazują dużą wrażliwość na oddziaływanie wody opadowej, są jednak znacznie bardziej odporne na działanie wysokich temperatur, spalin i kwasów. Zaprawy takie zazwyczaj wytwarzają producenci cegieł i kształtek ogniotrwałych. Wyroby te są objęte zaleceniami przedmiotowych aprobat technicznych, dlatego też zaprawy ogniotrwałe należy przechowywać i stosować dokładnie według instrukcji producenta.