INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe Murowanie” z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 41a; 00-042 Warszawa; KRS 0000441517; NIP 5252550990; REGON 146604704.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzamy:
  – w celu organizacji Konferencji dla architektów i inżynierów budownictwa na temat „Silikaty odpowiedzią na współczesne wyzwania budownictwa”.
 3. która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r. w Warszawie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawidłowej organizacji i przebiegu wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  – w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Będziemy przetwarzać Państwa podstawowe dane identyfikacyjne tj. imię, nazwisko; adres poczty elektronicznej, numer telefonu; rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej; miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
 5. Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  • firmom księgowym,
  • firmom informatycznym,
  • kancelariom prawniczym,
  • likwidatorom szkód,
  • agencjom marketingowym,
  • pozostałym członkom Stowarzyszenia.
 6. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 7. Państwa dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz Państwo się z nami kontaktowaliście w sprawie jej zawarcia
 8. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług przechowujemy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
 9. Przysługuje Państwu:
  • Prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii
  • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • Prawo do usunięcia danych. Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać abyśmy je usunęli.
  • Mogą Państwo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie życzą sobie Państwo żebyśmy je usunęli, ponieważ są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Mają Państwo także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinni Państwo wówczas wskazać nam swoją szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach chyba, że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, umożliwiającym maszynowy odczyt dane osobowe, które przekazali nam Państwo na podstawie umowy lub wyrażonej zgody. Mogą Państwo też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
  • Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
  • Mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

   W celu wykonania swoich praw prosimy o skierowanie żądania na adres email: stowarzyszenie@bialemurowaine.pl lub prosimy o udanie się bezpośrednio do naszego biura znajdującego się pod adresem wskazanym w pkt 1 . Przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować.
 10. Podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia umowy.
 11. Jeżeli odmówią Państwo podania danych możemy odmówić zawarcia umowy.